Yri­tys

Finn­risk Oy on vakuu­tus­yh­tiöis­tä riip­pu­ma­ton ja puo­lu­ee­ton vakuu­tus­ten välit­tä­jä ja asian­tun­ti­ja. Olem­me ainoa Suo­mes­sa toi­mi­va luot­to- ja takaus­va­kuu­tuk­siin sekä luo­ton­hal­lin­nan kehit­tä­mi­seen eri­kois­tu­nut mekla­riyh­tiö. Yri­tyk­se­nä Finn­risk Oy on uusi, mut­ta hen­ki­lö­kun­tam­me omaa yli 30 vuo­den koke­muk­sen luot­to- ja takaus­va­kuu­tus­ten hoi­ta­mi­ses­ta eri vakuu­tus­yh­tiöis­sä ja vakuu­tus­mekla­ri­na.

Finn­risk Oy:n vas­taa­va­na hoi­ta­ja­na ja vakuu­tus­mekla­ri­na toi­mii Timo Nisu­maa. Hän on työs­ken­nel­lyt luot­to- ja takaus­va­kuu­tus­ten paris­sa Suo­mes­sa ja kan­sain­vä­li­sis­sä alan yri­tyk­sis­sä pit­kään ja on yksi alan par­hai­ta asian­tun­ti­joi­ta Suo­mes­sa. Finn­risk Oy:n toi­min­ta perus­tuu Tra­de Cre­dit-alan eri­tyis­piir­tei­den ja haas­tei­den syväl­li­seen tun­te­mi­seen. Laa­ja kan­sain­vä­li­nen kon­tak­ti­ver­kos­to tuo asiak­kai­dem­me käyt­töön myös kan­sain­vä­lis­ten vakuu­tus­mark­ki­noi­den vii­mei­sim­mät inno­vaa­tiot ja pal­ve­lut.

Timo Nisu­maa

  • Vuo­si­na 1986–1999 toi­min Poh­jo­la-yhtiöis­sä yri­tys­tut­ki­ja­na, underw­ri­te­ri­na ja vii­mek­si luot­to­va­kuu­tus­pääl­lik­kö­nä. Vas­tuul­la­ni oli Poh­jo­lan suu­ria ja pie­niä luot­to- ja takaus­va­kuu­tus­asiak­kuuk­sia. Vas­ta­sin koko luot­to­va­kuu­tus­toi­min­nas­ta.
  • Vuo­si­na 2000-03 Poh­jo­lan myy­tyä luot­to­va­kuu­tus­toi­min­non sak­sa­lai­sel­le Ger­ling Cre­dit Insu­rance Grou­pil­le (nyk. Atra­dius) käyn­nis­tin Suo­men kont­to­rin, jos­sa toi­min sekä maa­joh­ta­ja­na että myö­hem­min luot­to­va­kuu­tus­toi­min­non vetä­jä­nä. Koko ajan hoi­din myös omia asiak­kuuk­sia­ni.
  • Vuon­na 2004 siir­ryin käyn­nis­tä­mään kil­pai­li­jan Euler Her­mek­sen Suo­men kont­to­ria. Tääl­lä hoi­dim­me suo­ma­lais­ten asiak­kai­den lisäk­si viro­lai­sia, lat­via­lai­sia ja liet­tua­lai­sia luot­to­va­kuu­tus­asiak­kai­ta. Asiak­kai­na oli suo­ma­lai­sia kan­sain­vä­li­siä yri­tyk­siä, joil­la oli tytä­ryh­tiöi­tä ympä­ri maa­il­maa, mut­ta myös PK-yri­tyk­siä.
  • Vuon­na 2015 siir­ryin EH:sta Aon Fin­land Oy:öön luot­to­va­kuu­tus­mekla­rik­si ja koor­di­noi­maan tra­de cre­dit ‑toi­min­taa Poh­jois­mais­sa. Tääl­lä vakuu­tuin sii­tä, että haluan jat­kos­sa­kin aut­taa suo­ma­lai­sia yri­tyk­siä luo­ton­hal­lin­nan kehit­tä­mi­ses­sä, luot­to­ris­kien hal­lin­nas­sa ja kau­pan rahoi­tuk­ses­sa. Vuon­na 2017 perus­tin Finn­risk Oy:n.

Vakuu­tus­mekla­rin toi­min­taa saa Suo­mes­sa har­joit­taa vain yri­tys, joka on mer­kit­ty Finans­si­val­von­nan vakuu­tuse­dus­ta­ja­re­kis­te­riin. Finn­risk Oy on rekis­te­röi­ty vakuu­tus­mekla­riyh­tiö ja löy­tyy Finans­si­val­von­nan vakuu­tus­mekla­ri­re­kis­te­ris­tä. Meil­lä on myös lain vaa­ti­ma vakuu­tus­mekla­rin vas­tuu­va­kuu­tus. Finn­risk Oy on vakuu­tus­yh­tiöis­tä riip­pu­ma­ton alan asian­tun­ti­ja, joka var­mis­taa vain ja ainoas­taan asiak­kaan etua.