Finn­risk Oy

Tie­to­suo­ja­se­los­te

1. Rekis­te­rin yllä­pi­tä­jä
Finn­risk Oy
Alku­tie 37 F
00660 Hel­sin­ki
Y‑tunnus: 2841505–6

2. Yhteys­hen­ki­lö rekis­te­riä kos­ke­vis­sa asiois­sa

Timo Nisu­maa
Alku­tie 37 F
00660 Hel­sin­ki
puh. 050 427 3505

3. Rekis­te­rin nimi

Finn­risk Oy:n asia­kas- ja pros­pek­ti­re­kis­te­ri

4. Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly­tar­koi­tus

Asia­kas­re­kis­te­riin kerä­tään tie­dot asia­kas­suh­teen hoi­dos­sa tar­vit­ta­vis­ta asiak­kaan yhteys­hen­ki­löis­tä asia­kas­suh­teen yllä­pi­toa ja kehit­tä­mis­tä var­ten. Pros­pek­ti­re­kis­te­riin kerä­tään tie­dot pros­pek­ti­mark­ki­noin­tia ja ‑vies­tin­tää var­ten tar­vit­ta­vis­ta pros­pek­tiy­ri­tyk­sis­tä ja nii­den yhteys­hen­ki­löis­tä.

5. Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö

Yhteys­hen­ki­löis­tä kerä­tään tar­vit­ta­vat yhteys­tie­dot kuten nimi, osoi­te, puhe­lin­nu­me­ro, säh­kö­pos­tio­soi­te.

6. Tie­to­jen säi­ly­ty­sai­ka

Hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään niin kau­an, kun nii­tä tar­vi­taan asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön­pa­ne­mi­sek­si tai asia­kas­pal­ve­lun kehit­tä­mi­sek­si.

7. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Rekis­te­rin hen­ki­lö­tie­dot saa­daan pää­osin rekis­te­röi­dyil­tä itsel­tään tai muil­ta asiak­kaan yhteys­hen­ki­löil­tä. Joi­ta­kin tie­to­ja saa­daan ylei­sis­tä puhe­lin­luet­te­lois­ta tai haku­pal­ve­luis­ta tai jul­ki­sis­ta rekis­te­ris­tä (kuten yri­tys- ja yhtei­sö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä) tai mah­dol­li­ses­ti ole­mas­sa ole­vil­ta asiak­kail­ta. Tie­to­ja kerä­tään myös Google Ana­ly­tics –ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lun avul­la. Selai­me­si lähet­tää tiet­ty­jä tie­to­ja auto­maat­ti­ses­ti Googlel­le kuten ava­tun verk­ko­si­vun osoi­te ja IP-osoit­tee­si. Google Ana­ly­tics ei anna tie­toa käyt­tä­jän IP-osoit­tees­ta, vaan ano­nyy­mis­sä muo­dos­sa ole­vaa dataa, eikä käyt­tä­jää näin pys­ty suo­raan tun­nis­ta­maan.

8. Tie­to­jen sään­nön­mu­kai­set luo­vu­tuk­set

Hen­ki­lö­tie­to­ja ei luo­vu­te­ta mihin­kään sään­nön­mu­kai­ses­ti. Tar­vit­taes­sa yhteys­hen­ki­löi­den tie­dot luo­vu­te­taan asiak­kaan vakuu­tus­yh­tiöl­le asia­kas­suh­teen hoi­toa var­ten. Luo­vu­tet­ta­vat tie­dot sisäl­tä­vät nimen, osoit­teen, puhe­lin­nu­me­ron ja säh­kö­pos­tio­soit­teen.

9. Tie­to­jen siir­to EU:n tai ETA:n ulko­puo­lel­le

Tie­to­ja ei siir­re­tä EU:n ulko­puo­lel­le. Pil­vi­pal­ve­luun tal­len­ne­tut tie­dot sijait­se­vat Mic­ro­sof­tin pal­ve­li­mil­la EU:ssa.

10. Rekis­te­rin suo­jauk­sen peri­aat­teet

Manu­aa­li­nen aineis­to säi­ly­te­tään luki­tus­sa tilas­sa rekis­te­rin­pi­tä­jän osoit­tees­sa. Säh­köis­ten tie­to­jen säi­lyt­tä­mi­seen Finn­risk Oy käyt­tää Eli­sa Oyj:n tar­joa­maa Eli­sa Toi­mis­to 365 pal­ve­lua. Pal­ve­lus­sa säi­ly­tet­tä­vät tie­dot on tal­len­net­tu tie­to­kan­toi­hin, jot­ka ovat palo­muu­reil­la, käyt­tä­jä­tun­nuk­sil­la ja sala­sa­noil­la suo­jat­tu­ja. Tie­dot on var­mis­tet­tu tal­len­ta­mal­la ne myös Eli­sa Oyj:n Toi­mis­to 365 ‑pal­ve­lun tar­joa­maan pil­vi­tal­len­nus­pal­ve­luun. Tie­to­jen käyt­tö­oi­keus on vain niil­lä rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, jot­ka tar­vit­se­vat tie­to­ja teh­tä­vis­sään.

11. Rekis­te­röi­dyn oikeu­det

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaa­tia vir­heel­lis­ten tai van­hen­tu­nei­den tie­to­jen oikai­sua tai pois­ta­mis­ta tai tie­to­jen siir­toa jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen. Hänel­lä on myös oikeus rajoit­taa tai vas­tus­taa tie­to­jen­sa käsit­te­lyä EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artiklo­jen 18 ja 21 mukai­ses­ti. Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus peruut­taa aiem­min anta­man­sa suos­tu­mus tie­to­jen käsit­te­lyl­le tai teh­dä hen­ki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­lyyn liit­ty­vis­tä sei­kois­ta vali­tus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le. Rekis­te­röi­dyl­lä on myös oikeus kiel­tää tie­to­jen­sa käyt­tö suo­ra­mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tai muu yllä mai­nit­tu ilmoi­tus tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le yhteys­hen­ki­löl­le. Tarkastuspyynnön/ilmoituksen voi jät­tää myös hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yllä mai­ni­tus­sa osoit­tees­sa.