Takaus­va­kuu­tus

Asiak­kaa­si saat­ta­vat pyy­tää yri­tyk­sel­tä­si vakuuk­sia tai takauk­sia var­mis­taak­seen, että täy­tät sopi­muk­sen­ne mukai­set vel­voit­teet. Ylei­sim­min käy­tet­ty­jä vakuuk­sia ovat pank­ki­ta­kauk­set. Tyy­pil­li­siä takaus­ten käyt­tä­jiä ovat raken­nus­liik­keet ja eri­lai­set inves­toin­ti­ta­va­roi­den val­mis­ta­jat.

Yksi var­tee­no­tet­ta­va vaih­toeh­to pank­ki­ta­kauk­sil­le on takaus­va­kuu­tus. Se on rahoi­tusin­stru­ment­ti, jos­sa vakuu­tus­yh­tiö takaa asiak­kaan­sa puo­les­ta kol­man­nel­le osa­puo­lel­le (tilaa­ja, edun­saa­ja) näi­den väli­sen sopi­muk­sen suo­rit­ta­mi­sen. Se on kir­jal­li­nen sitou­mus, joka takaa alku­pe­räi­sen sopi­muk­sen toi­sel­le osa­puo­lel­le rahal­li­sen kor­vauk­sen vakuu­tus­yh­tiöl­tä, mikä­li alla ole­van sopi­muk­sen vel­voit­tei­ta ei hoi­de­ta sopi­muk­sen mukai­ses­ti. Käy­tän­nös­sä takaus­va­kuu­tus vas­taa pank­ki­ta­kaus­ta, mut­ta täs­sä tapauk­ses­sa takauk­sen anta­ja­na ei ole pank­ki vaan vakuu­tus­yh­tiö.

Mik­si ja mil­loin yri­tyk­sen kan­nat­taa har­ki­ta pank­ki­ta­kaus­ten sijas­ta takaus­va­kuu­tus­ta? Ensim­mäi­nen edel­ly­tys on, että edun­saa­ja ei vaa­di sopi­mus­teks­tis­sä vakuu­dek­si pank­ki­ta­kaus­ta. Jo neu­vot­te­luis­sa kan­nat­taa var­mis­taa, että vakuu­dek­si käy myös takaus­va­kuu­tus. Jos yri­tys ottaa pan­kin takaus­li­mii­tin lisäk­si tai tilal­le vakuu­tus­yh­tiön takaus­li­mii­tin, niin pan­kin limiit­tiä vapau­tuu mui­hin (parem­piin) tar­koi­tuk­siin, esi­mer­kik­si kas­vuin­ves­toin­tien rahoi­tuk­seen. Takaus­va­kuu­tuk­sel­la voi­daan myös jois­sa­kin tapauk­sis­sa kor­vat­ta rem­burs­se­ja. Tänä päi­vä­nä vakuu­tus­yh­tiöi­den hin­noit­te­lu on erit­täin kil­pai­lu­ky­kyis­tä. Yleen­sä vakuut­ta­jat eivät myös­kään vaa­di vas­ta­va­kuuk­sia, vaan ne voi sääs­tää mui­hin tar­pei­siin.

Takaus­va­kuut­ta­jat toi­mi­vat yleen­sä samal­la taval­la kuin pan­kit eli myön­tä­vät asiak­kaal­leen takaus­li­mii­tin, jos­ta yksit­täi­siä takauk­sia voi­daan kir­joit­taa nopeas­ti ja jous­ta­vas­ti. Limii­tin myön­tä­mi­nen perus­tuu yri­tyk­sen talou­del­li­sen ase­man ja tule­vai­suu­den näky­mien ana­ly­soin­tiin. Myös takaus­tar­peil­la on vai­ku­tus­ta hin­noit­te­luun.

Tyy­pil­li­siä vakuu­tus­yh­tiöi­den myön­tä­miä takauk­sia ovat:

  • työ- ja takuu­ai­kai­set takauk­set
  • RS-takauk­set (raken­nusai­kai­nen, raken­nus­vai­heen jäl­kei­nen)
  • toi­mi­tus­ta­kauk­set
  • ennak­ko­mak­sun takauk­set
  • mak­sun­ta­kauk­set
  • tul­li­ta­kauk­set
  • eri­lai­set lupa­ta­kauk­set (ympäristöluvan/maankäytön vakuu­dek­si annet­ta­vat takauk­set)

Finn­risk Oy voi aut­taa asiak­kai­taan jär­jes­tä­mäl­lä takaus­li­miit­te­jä koti­mai­sil­ta tai kan­sain­vä­li­sil­tä mark­ki­noil­ta. Voim­me myös hoi­taa takaus­li­mii­tin kil­pai­lut­ta­mi­sen mark­ki­noil­la par­hai­den ehto­jen var­mis­ta­mi­sek­si.