Pal­ve­lut

Luot­to­va­kuu­tus­ten kil­pai­lut­ta­mi­nen

Luot­to­va­kuu­tuk­sen kil­pai­lut­ta­mi­nen voi kos­kea jo ole­mas­sa ole­vaa vakuu­tus­ta tai sil­lä voi läh­teä liik­keel­le, kun yri­tys halu­aa tar­kis­taa, mil­lä ehdoil­la he voi­si­vat saa­da vakuu­tet­tua myyn­ti­saa­ta­van­sa. Luot­to­va­kuu­tus­ten niin kuin mui­den­kin vakuu­tus­ten kil­pai­lut­ta­mi­nen mää­rä­vä­lein on hyö­dyl­lis­tä. Mark­ki­nat kehit­ty­vät, tar­jon­ta- ja kysyn­tä­ti­lan­ne muut­tu­vat.

Lue lisää

Luot­to­va­kuu­tus­ten kil­pai­lut­ta­mi­nen sisäl­tää yleen­sä seu­raa­vat vai­heet:
 1. Luot­to­ris­kien kar­toi­tus; Finn­risk kerää tar­vit­ta­vat tie­dot kai­kis­ta vakuu­tuk­sen pii­rin kuuluvista/aiotuista yri­tyk­sis­tä.
 2. Vakuu­tuk­sen suun­nit­te­lu; Finn­risk suun­nit­te­lee vakuu­tuk­seen raken­teen ja sisäl­lön.
 3. Vakuu­tuk­sen kil­pai­lut­ta­mi­nen; Finn­risk hank­kii par­haat mah­dol­li­set tar­jouk­set ja käy tar­vit­ta­vat lisä­neu­vot­te­lut valit­tu­jen luot­to­va­kuut­ta­jien kans­sa.
 4. Tulos­ten yhteen­ve­to ja pää­tök­set: Finn­risk tekee ver­tai­lun vakuu­tuk­sis­ta ja esit­te­lee sen asiak­kaal­le.

Luot­to­va­kuu­tus­ten jat­ku­va hoi­to

Asia­kas voi vali­ta Finn­risk Oy:n kump­pa­nik­seen ja tuek­seen luot­to­va­kuu­tuk­sen hoi­dos­sa. Finn­risk voi aluk­si kil­pai­lut­taa luot­to­va­kuu­tuk­sen ja osal­lis­tuu sen jäl­keen aktii­vi­ses­ti myös vakuu­tuk­sen hoi­toon asiak­kaan edus­ta­ja­na ja kump­pa­ni­na. Näin var­mis­te­taan, että vakuu­tus ensin­nä­kin käyn­nis­tyy sovi­tun mukai­se­na ja myös vakuu­tus­kau­den aika­na, että asia­kas saa par­haan mah­dol­li­sen hyö­dyn irti vakuu­tuk­ses­ta, on sit­ten kysy­mys osta­jien limii­teis­tä, perin­tä- tai vahin­ko­ta­pauk­sis­ta. Finn­risk on aktii­vi­ses­ti muka­na aut­ta­mas­sa vakuu­tuk­sen päi­vit­täi­ses­sä hoi­dos­sa. Finn­risk hoi­taa myös vakuu­tuk­sen uudis­tuk­sen seu­raa­val­le kau­del­le asiak­kaan toi­vei­den mukai­ses­ti. Voim­me tar­vit­taes­sa myös kou­lut­taa asiak­kaan hen­ki­lös­töä luot­to­va­kuu­tuk­sen hoi­ta­mi­ses­sa.

Lue lisää

Luot­to­va­kuu­tus­ten jat­ku­va hoi­to sisäl­tää yleen­sä seu­raa­vat vai­heet:
 1. Mah­dol­li­nen vakuu­tus­ten kil­pai­lut­ta­mi­nen; ks. a
 2. Vakuu­tuk­sen käyn­nis­tys; Finn­risk var­mis­taa, että vakuu­tus käyn­nis­tyy sovi­tun mukai­ses­ti, eri­tyi­ses­ti osta­jien limii­tit.
 3. Vakuu­tuk­sen ope­roin­ti ja hal­lin­noin­ti; Finn­risk aut­taa asia­kas­ta vakuu­tuk­sen päi­vit­täi­ses­sä hoi­dos­sa ja aut­taa mah­dol­li­sis­sa limiit­tion­gel­mis­sa, perin­tä­ta­pauk­sis­sa ja kor­vaus­ten hake­mi­ses­sa.
 4. Seu­ran­ta; Finn­risk val­voo sään­nöl­li­sis­sä seu­ran­ta tapaa­mi­sis­sa vakuut­ta­jien toi­min­taa ja rapor­toi täs­tä asiak­kaal­le.
 5. Vakuu­tuk­sen uudis­tus; Finn­risk hoi­taa vakuu­tuk­sen uudis­tuk­seen asiak­kaan ohjei­den mukaan.

Luot­to­ris­kien­hal­lin­nan kehit­tä­mi­nen

Vakuu­tus­pal­ve­lu­jen ohel­la tar­joam­me myös luo­ton­hal­lin­nan kehit­tä­mis­pal­ve­lui­ta. Nämä voi­vat olla esi­mer­kik­si yri­tyk­sen tai kon­ser­nin luot­to­po­li­tii­kan kir­joit­ta­mi­nen tai kehit­tä­mis­pro­jek­ti tai nykyi­sen luot­to­po­li­tii­kan audi­toin­ti. Täs­sä tut­ki­taan yleen­sä koko Order-to-Cash ‑pro­ses­si.

Meil­lä on val­miu­det teh­dä myös laa­jem­pia luo­ton­hal­lin­nan audi­toin­te­ja, jois­sa kar­toi­tam­me koko kon­ser­nin, myös ulko­mais­ten tytä­ryh­tiöi­den luo­ton­hal­lin­nan pro­ses­sit ja käy­tän­nöt sekä miten luot­to­po­li­tiik­kaa nou­da­te­taan eri puo­lil­la maa­il­maa. Kar­toi­tuk­sen lop­pu­ra­port­ti antaa kon­ser­nin joh­dol­le hyvän kuvan kon­ser­ni- ja tytä­ryh­tiö­ta­sol­la luo­ton­hal­lin­nan par­hais­ta käy­tän­nöis­tä ja mah­dol­li­sis­ta kehi­tys­koh­teis­ta.

Takaus­va­kuu­tus­li­mii­tin kil­pai­lut­ta­mi­nen

Kau­pal­li­sia takauk­sia käy­te­tään tur­vaa­maan sopi­mus­os­a­puol­ten väli­siä suo­ri­tus­vel­vot­tei­ta. Raken­nus­toi­min­nas­sa ja inves­toin­ti­ta­va­roi­den val­mis­tuk­ses­sa tilaa­ja usein vaa­tii toi­mit­ta­jaa aset­ta­maan jon­kin­lai­sen vakuu­den sopi­mus­vel­voit­tei­den­sa takeek­si. Vakuu­den aset­ta­mi­nen perus­tuu yleen­sä joko osa­puol­ten väli­seen sopi­muk­seen tai lakiin. Ylei­sim­min käy­tös­sä ole­va vakuus on pank­ki­ta­kaus. Sen vaih­toeh­to­na voi­daan usein käyt­tää myös vakuu­tus­yh­tiön anta­maa vakuu­tus­ta eli takaus­va­kuu­tus­ta. Näi­tä vakuu­tuk­sia myön­tä­vät monet vahin­ko­va­kuu­tus­yh­tiöt, mut­ta on myös tähän eri­kois­tu­nei­ta vakuut­ta­jia. Vakuu­tus­yh­tiön myön­tä­mä takaus­va­kuu­tus­li­miit­ti vapaut­taa pank­ki­li­miit­tiä muu­hun ”tuot­ta­vam­paan” käyt­töön kuten esi­mer­kik­si inves­toin­tien rahoit­ta­mi­seen.

Finn­risk Oy voi yri­tyk­se­si puo­les­ta etsiä joko Suo­men mark­ki­noil­ta tai kan­sain­vä­li­sil­tä takaus­va­kuu­tus­mark­ki­noil­ta takaus­va­kuu­tus­li­mii­tin tai kil­pai­lut­taa useam­man vakuu­tus­yh­tiön limii­tin.

Lue lisää

Takaus­va­kuu­tus­li­mii­tin kil­pai­lut­ta­mi­nen sisäl­tää yleen­sä seu­raa­vat vai­heet:
 1. Tie­to­jen kerää­mi­nen ja asia­kas­esi­tyk­sen kokoa­mi­nen yhdes­sä asiak­kaan kans­sa; takaus­tar­peet, limii­tin koko, yri­ty­sa­na­lyy­sin laa­ti­mi­nen jne.
 2. Finn­risk kon­tak­toi vali­tut takaus­ten tar­joa­jat ja esit­te­lee pake­tin, pyy­tää tar­jouk­set ja käy tar­vit­ta­vat lisä­kes­kus­te­lut.
 3. Finn­risk tukee asia­kas­ta mah­dol­li­ses­sa tapaa­mi­ses­sa vali­tun takaus­va­kuut­ta­jan kans­sa.
 4. Pää­tök­sen jäl­keen Finn­risk tar­kis­taa doku­men­toin­nin ja aut­taa tar­vit­taes­sa takaus­va­kuu­tus­li­mii­tin käyt­tä­mi­ses­sä.