Et voi hal­li­ta talou­den kehi­tys­tä, yri­tys­toi­min­nas­sa et pys­ty vält­tä­mään ris­ke­jä ja epä­var­muut­ta, mut­ta voit suo­ja­ta yri­tys­tä­si koh­tuut­to­mil­ta ris­keil­tä. Luot­to­va­kuu­tus suo­jaa yri­tys­tä­si luot­to­tap­piol­ta, jon­ka on aiheut­ta­nut asiak­kaa­si tai tava­ran­toi­mit­ta­ja­si kon­kurs­si, mak­su­vai­keu­det tai poliit­ti­sen ris­kin toteu­tu­mi­nen. Yksi­tyi­set luot­to­va­kuu­tus­yh­tiöt ovat tar­jon­neet vakuu­tus­tur­vaa jo yli sadan vuo­den ajan. Tänä päi­vä­nä suo­ma­lais­ten yri­tys­ten käy­tet­tä­vis­sä ovat samat kei­not kuin kil­pai­li­ja­mai­den yri­tyk­sil­lä. Nii­tä on vain uskal­let­ta­va käyt­tää hyväk­si kan­sain­vä­li­ses­sä kil­pai­lus­sa.

Luot­to­va­kuu­tus on vakuu­tus, jol­la toi­sil­le yri­tyk­sil­le tava­roi­ta tai pal­ve­luk­sia myy­vä yri­tys voi var­mis­ta, että saa mak­sun myy­mis­tään tava­rois­ta tai pal­ve­luis­ta. Jos asia­kas ei mak­sa las­ku­aan erä­päi­vä­nä, luot­to­va­kuu­tus­yh­tiö mak­saa kor­vauk­sen ja myy­jäy­ri­tyk­sen kas­sa­vir­ta ei vaa­ran­nu.

Vakuu­tuk­set voi­daan jakaa lyhyen mak­sua­jan luot­to­va­kuu­tuk­siin (mak­suai­ka alle 2 vuot­ta), kes­ki­pit­kän (2–5 vuot­ta) ja pit­kän mak­sua­jan (yli 5 vuot­ta) inves­toin­ti­va­kuu­tuk­siin. Mitä pitem­pi mak­suai­ka, niin sen suu­rem­pi ris­ki. Kaik­kia näi­tä vakuu­tus­tuot­tei­ta tar­joa­vat sekä yksi­tyi­set että jul­ki­set toi­mi­jat. Jul­ki­sia vakuut­ta­jia kut­su­taan vien­ti­ta­kuu­lai­tok­sik­si. Suo­mes­sa Finn­ve­ra on saa­nut täl­lai­sen viral­li­sen Export Cre­dit Agency, ECA, tun­nuk­sen. Ruot­sis­sa toi­mii EKN, Nor­jas­sa GIEK ja Tans­kas­sa EKF. Jul­ki­set toi­mi­jat kuu­lu­vat kan­sain­vä­li­seen jär­jes­töön nimel­tä Ber­ne Union. Yksi­tyi­set luot­to­va­kuu­tus­yh­tiöt ovat perus­ta­neet oman yhteis­työ­jär­jes­tön nimel­tä Inter­na­tio­nal Cre­dit Insu­rance and Sure­ty Associa­tion (ICI­SA).

Luot­to­va­kuu­tus­mark­ki­nat 2016 yhteen­sä 9,1 mil­jar­dia euroa

Näi­den kah­den jär­jes­tön Ber­ne Unio­nin ja ICISA:n tilas­to­jen mukaan lyhyen mak­sun­ajan luot­to­va­kuu­tus­mark­ki­nat maa­il­mas­sa oli­vat 2016 mak­su­tu­lol­la mitat­tu­na kool­taan noin 9,1 mil­jar­dia euroa. Täs­tä yksi­tyis­ten luot­to­va­kuu­tus­yh­tiöi­den osuus oli 6,0 mil­jar­dia ja vien­ti­ta­kuu­lai­tos­ten 3,1 mil­jar­dia euroa. Parem­man kuvan mark­ki­nan koos­ta antaa kui­ten­kin ehkä voi­mas­sa ole­vat vas­tuut eli vakuut­ta­jien ja takuu­lai­tos­ten vakuu­tuk­se­not­ta­jien­sa asiak­kail­le myön­tä­mät luot­to­li­mii­tit. Näis­tä vakuuttajat/takuulaitokset ovat vas­tuus­sa vakuu­tuk­se­not­ta­jil­leen, eli jos asia­kas jou­tuu mak­su­ky­vyt­tö­mäk­si, niin vakuuttaja/takuulaitos mak­saa kor­vaus­ta kor­kein­taan voi­mas­sa ole­vaan luot­to­li­miit­tiin asti. Näi­tä limiit­te­jä oli ulko­na vuo­den 2016 lopus­sa yhteen­sä 3 210 mil­jar­dia euroa. Ver­tai­lu­koh­dak­si voi tode­ta, että Suo­men val­tion bud­jet­ti vuo­dek­si 2017 oli 55,5 mil­jar­dia euroa. Vas­tuis­ta n. 2 300 mil­jar­dia oli yksi­tyis­ten vakuut­ta­jien ja vien­ti­ta­kuu­lai­tos­ten vas­tuul­le jäi n. 910 mil­jar­dia euroa.

Luot­to­va­kuut­ta­jat mak­soi­vat kor­vauk­sia vuon­na 2016 yhteen­sä 5,4 mil­jar­dia euroa

Usein kuu­len sanot­ta­van, että var­sin­kin yksi­tyi­set yhtiöt vakuut­ta­vat vain var­mo­ja osta­jia, mut­ta vii­me vuon­na yksi­tyi­set yhtiöt mak­soi­vat vakuu­tuk­se­not­ta­jil­leen kor­vauk­sia yhteen­sä 2,9 mil­jar­dia euroa. Vien­ti­ta­kuu­lai­tok­set mak­soi­vat omil­le vakuu­tuk­se­not­ta­jil­leen kor­vauk­sia 2,5 mil­jar­dia euroa. Yhteen­sä asia­kas­yri­tyk­set sai­vat vakuu­tus­kor­vauk­sia luot­to­tap­pioi­den kat­teek­si 5,4 mil­jar­dia euroa. Vakuu­tus­yh­tiöt ja takuu­lai­tok­set tuki­vat mer­kit­tä­väl­lä sum­mal­la maa­il­man­kaup­paa ja asia­kas­yri­tyk­si­ään.

Tämän lisäk­si vien­ti­ta­kuu­lai­tok­set myön­si­vät takui­ta kes­ki­pit­kän ja pit­kän mak­sua­jan kaup­poi­hin ja inves­toin­tei­hin. Nämä eivät sisäl­ly yllä ole­viin lukui­hin.

 

Yksi­tyi­set luot­to­va­kuu­tus­yh­tiöt

Yksi­tyi­nen luot­to­va­kuu­tus­toi­min­ta on erit­täin Euroop­pa-kes­keis­tä. Vakuu­tus­ten käyt­tö on ylei­sin­tä Euroo­pas­sa, mut­ta käyt­tö on lisään­ty­nyt vii­me vuo­si­na myös Ame­ri­kas­sa ja Aasias­sa. Viral­li­sia tilas­to­ja luot­to­va­kuu­tus­ten käy­tös­tä ei ole saa­ta­vil­la, mut­ta epä­vi­ral­lis­ten vakuu­tus­yh­tiöi­den sisäis­ten tilas­to­jen mukaan eni­ten luot­to­va­kuu­tuk­sia käy­te­tään Espan­jas­sa. Mui­ta suu­ria mark­ki­noi­ta ovat Sak­sa, Rans­ka, Ita­lia, Iso-Bri­tan­nia. Näis­sä mais­sa luot­to­va­kuu­tus kuu­luu olen­nai­se­na osa­na yri­tys­ten vakuu­tus­tur­vaan. Siel­lä luot­to­va­kuu­tuk­sia on ollut tar­jol­la jo yli 100 vuo­den ajan. Suo­mes­sa luot­to­va­kuu­tus­toi­min­ta alkoi 1960-luvun puo­li­vä­lis­sä.

Yli 60 vakuu­tus­yh­tiö­tä Euroo­pas­sa

Kan­sain­vä­li­sil­lä luot­to­va­kuu­tus­mark­ki­noil­la toi­mii noin 50 vakuu­tus­yh­tiö­tä ja näi­den lisäk­si usei­ta Lloyd’sin syn­di­kaat­te­ja. Vakuu­tus­yh­tiöt voi­daan jakaa kah­teen ryh­mään: 1) glo­baa­lit vakuu­tus­yh­tiöt ja 2) ”eri­kois­tu­neet” yhtiöt. Todel­la glo­baa­le­ja vakuut­ta­jia on vain kol­me: Atra­dius, Coface ja Euler Her­mes. Yhdes­sä nämä kol­me yhtiö­tä hal­lit­se­vat noin 80 % maa­il­man luot­to­va­kuu­tus­mark­ki­nois­ta. Kai­kil­la kol­mel­la yhtiöl­lä on laa­ja kan­sain­vä­li­nen kont­to­ri­ver­kos­to ympä­ri maa­il­maa. Juu­ri tähän perus­tuu nii­den suu­ri mark­ki­nao­suus.

Eri­kois­yh­tiöt ovat kas­vat­ta­neet mark­ki­nao­suut­taan

Eri­kois­tu­neet yhtiöt toi­mi­vat vain jol­la­kin raja­tul­la maan­tie­teel­li­sel­lä alu­eel­la, tai ovat eri­kois­tu­neet vain tiet­tyi­hin vakuu­tuk­siin, kuten esi­mer­kik­si Top up ‑vakuu­tuk­set tai Excess of Loss ‑vakuu­tuk­set, tai ovat eri­kois­tu­neet vain tiet­tyi­hin ris­kei­hin, kuten poliit­ti­sen ris­kin vakuu­tuk­siin.  Nämä yhtiöt muo­dos­ta­vat ryh­män ”muut” ohei­ses­sa mark­ki­nao­suus­kaa­vios­sa. Näi­den mark­ki­nao­suus on kas­va­nut finans­si­krii­sin jäl­keen, kun kol­me suur­ta jou­tui­vat kor­vaus­me­non kas­vaes­sa pie­nen­tä­mään vas­tui­taan. Tar­ve täl­lais­ten nic­he-yhtiöi­den mark­ki­noi­den tar­jon­taa täy­den­tä­vil­le tuot­teil­le kas­voi tämän seu­rauk­se­na. Nämä eri­kois­tu­neet yhtiöt ovat myös vas­tan­neet mark­ki­noi­den eri­tyis­tar­pei­siin kehit­tä­mäl­lä uusia tuot­tei­ta kuten esi­mer­kik­si yksit­täis­ten ris­kien vakuu­tuk­sia (single risk), kes­ki­pit­kän ja jopa pit­kän mak­sua­jan luot­to­va­kuu­tuk­sia, jot­ka yleen­sä kuu­lu­vat jul­kis­ten vien­ti­ta­kuu­lai­tos­ten tar­jon­taan. Vii­me vuo­si­na kui­ten­kin myös yksi­tyi­set vakuu­tus­yh­tiöt ovat näh­neet lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia myös täl­lä alu­eel­la.

Lyhyen mak­sua­jan luot­to­va­kuu­tuk­sis­sa, joka on yksi­tyis­ten vakuut­ta­jien pää­bis­nes, jul­kis­ten vien­ti­ta­kuu­lai­tos­ten kuten esi­mer­kik­si Suo­men Finn­ve­ran roo­li on olla lähin­nä mark­ki­na­puut­tei­den täy­den­tä­jä­nä. Jos yksi­tyi­set vakuut­ta­jat kat­so­vat, että jokin toi­min­ta tai maan­tie­teel­li­nen alue on lii­an ris­ki­pi­tois­ta, ja eivät vakuu­ta näi­tä ris­ke­jä, niin vien­ti­ta­kuu­lai­tok­set voi­vat vakuut­taa näi­tä ris­ke­jä. Finn­ve­ran toi­min­ta on rajat­tu kan­sain­vä­li­sil­lä sopi­muk­sil­la siten, ettei se sai­si kil­pail­la yksi­tyis­ten mark­ki­na­toi­mi­joi­den kans­sa.

 

Suo­men mark­ki­nat

Suo­mes­sa luot­to­va­kuu­tus­toi­min­ta alkoi 1960-luvun puo­li­vä­lis­sä, kun suo­ma­lai­sen met­sä­teol­li­suu­den vien­tior­ga­ni­saa­tiot Finncell, Finn­pap ja Finn­board oli­vat kan­sain­vä­li­sil­lä mark­ki­noil­la tör­män­neet luot­to­va­kuu­tuk­siin. Ne esit­ti­vät suo­ma­lai­sil­le vahin­ko­va­kuu­tus­yh­tiöl­le, että ne voi­si­vat aloit­taa täl­lai­sen vien­ti­toi­min­taa tur­vaa­van vakuu­tus­tuot­teen tar­joa­mi­sen. Kil­pai­le­vat vakuu­tus­yh­tiöt Poh­jo­la ja Teol­li­suus­va­kuu­tus kiin­nos­tui­vat asias­ta ja lähet­ti­vät väke­ään tutus­tu­maan ja opis­ke­le­maan luot­to­va­kuu­tus­ta Lon­too­seen ja Ham­pu­riin. Täl­tä poh­jal­ta molem­mat yhtiöt kehit­ti­vät omat luot­to­va­kuu­tus­tuot­teet, jot­ka oli suun­nat­tu aluk­si lähin­nä vien­nin vakuut­ta­mi­seen. Vähi­tel­len suo­ma­lai­set yri­tyk­set ovat kiin­nos­tu­neet myyn­ti­saa­ta­vien­sa tur­vaa­mi­ses­ta myös koti­maan kau­pas­sa.

1990-luvul­la maa­il­man luot­to­va­kuu­tus­mark­ki­noil­la alkoi kon­so­li­doi­tu­mi­nen. Isot euroop­pa­lai­set luot­to­va­kuut­ta­jat ajat­te­li­vat, että toi­mi­mal­la maa­il­man­laa­jui­ses­ti ne voi­si­vat suo­jau­tua pai­kal­lis­ten tai alu­eel­lis­ten talous­syklien aiheut­ta­mil­ta kor­vaus­me­non äkil­li­sel­tä kas­vul­ta. Koko maa­il­ma ei voi­si men­nä samaan aikaan koh­ti lamaa. Tämän kehi­tyk­sen seu­rauk­se­na myös suo­ma­lai­set luot­to­va­kuut­ta­jat liit­tyi­vät kan­san­vä­li­siin suu­ryh­tiöi­hin ja sekä Atra­dius että Euler Her­mes tuli­vat yri­ty­sos­to­jen kaut­ta Suo­meen vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa. Coface tuli Ruot­sin kaut­ta Suo­meen vas­ta 2000-luvul­la.

Kil­pai­lu Suo­men mark­ki­noil­la on tiuk­kaa

Täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa toi­mii nel­jä yksi­tyis­tä luot­to­va­kuu­tus­yh­tiö­tä: Atra­dius, Coface, Euler Her­mes ja tans­ka­lai­nen Tryg Garan­ti. Näil­lä kai­kil­la on kont­to­ri Suo­mes­sa. Moni euroop­pa­lai­nen tar­jo­aa pal­ve­lui­taan myös suo­ma­lai­sil­le yri­tyk­sil­le Lon­toos­ta tai Tuk­hol­mas­ta käsin suo­raan tai vakuu­tus­mekla­rei­den kaut­ta. Kaik­kien kol­men vakuut­ta­jan pää­tuo­te on ns. who­le tur­no­ver ‑vakuu­tus, jos­sa vakuu­te­taan koko luot­to­myyn­ti tai aina­kin vähin­tään jokin koko­nai­suus, port­fo­lio; esi­mer­kik­si vien­ti, mut­ta ei koti­maan kaup­paa. Tänä päi­vä­nä luot­to­va­kuut­ta­jien kil­pai­lu Suo­mes­sa on tiuk­kaa, mikä vai­kut­taa hin­noit­te­lun lisäk­si myös vakuu­tus­rat­kai­su­jen sisäl­töön. Vakuut­ta­jat ovat val­mii­ta etsi­mään jous­ta­via kun­kin yri­tyk­sen eri­tyis­tar­pei­siin sopi­via rat­kai­su­ja. Ei tar­vit­se tyy­tyä stan­dar­di­rat­kai­sui­hin. Tans­ka­lai­nen Tryg Garan­ti on eri­kois­tu­nut Poh­jois­mai­den ja Euroo­pan mark­ki­noil­la toi­mi­vien PK-yri­tys­ten luot­to­va­kuu­tuk­siin. Hei­dän vah­vuu­te­naan on nopeat kor­vauk­set.

 

Suo­ma­lai­set yri­tyk­set: käyt­tä­kää kaik­ki kei­not kil­pai­lus­sa vien­ti­mark­ki­noil­la

Tänä päi­vä­nä suo­ma­lai­sil­la yri­tyk­sil­lä on hyvät mah­dol­li­suu­det tur­va­ta kau­pan käyn­ti­ään koti­maas­sa ja ympä­ri maa­pal­lon. Suo­mes­sa toi­mi­vat yksi­tyi­set luot­to­va­kuu­tus­yh­tiöt tar­joa­vat hyviä kat­ta­via vakuu­tus­rat­kai­su­ja kau­pan käyn­nin tur­vaa­mi­seen kai­ken kokoi­sil­le yri­tyk­sil­le. Glo­baa­lien vakuut­ta­jien tar­jon­ta on vii­meis­ten parin vuo­den aika­na laa­jen­tu­nut myös tän­ne Poh­jois­mai­hin. Vakuu­tus­mekla­rien kaut­ta suo­ma­lai­sil­la yri­tyk­sil­lä on käy­tet­tä­vis­sä koko kan­sain­vä­li­sen mark­ki­nan tar­jon­ta kaik­ki­ne eri­kois­tuot­tei­neen ja pal­ve­lui­neen. Tämä mah­dol­lis­taa par­haan mah­dol­li­sen vakuu­tus­rat­kai­sun löy­tä­mi­sen jokai­sen yri­tyk­sen tar­pei­siin. Suo­ma­lais­ten yri­tys­ten tuli­si­kin käyt­tää parem­min hyväk­seen näi­tä kei­no­ja jo kaup­paa hie­rot­taes­sa ja kil­pail­taes­sa sak­sa­lais­ten, rans­ka­lais­ten, englan­ti­lais­ten yri­tys­ten kans­sa. Ne ovat hyö­dyn­tä­neet luot­to­va­kuu­tus- ja rahoi­tus­rat­kai­su­ja jo pit­kään kau­pan­teon apu­na.

 

Finn­risk Oy on vakuu­tus­yh­tiöis­tä riip­pu­ma­ton ja puo­lu­ee­ton vakuu­tus­ten välit­tä­jä ja asian­tun­ti­ja. Olem­me ainoa Suo­mes­sa toi­mi­va luot­to- ja takaus­va­kuu­tuk­siin sekä luo­ton­hal­lin­nan kehit­tä­mi­seen eri­kois­tu­nut mekla­riyh­tiö. Yri­tyk­se­nä Finn­risk Oy on uusi, mut­ta hen­ki­lö­kun­tam­me omaa yli 30 vuo­den koke­muk­sen luot­to- ja takaus­va­kuu­tus­ten hoi­ta­mi­ses­ta eri vakuu­tus­yh­tiöis­sä ja vakuu­tus­mekla­ri­na.