Mik­si käyt­tää mekla­ria?

Luot­to­va­kuu­tus

Finn­risk Oy on luot­to­va­kuu­tusa­lan asian­tun­ti­ja ja meil­lä on alan vaa­ti­maa käy­tän­nön eri­tyis­osaa­mis­ta, jon­ka avul­la voim­me etsiä mark­ki­noil­ta yri­tyk­sel­len­ne par­haan mah­dol­li­sen tur­van ja hin­nan yhdis­tel­män. Finn­ris­kil­lä on laa­ja kan­sain­vä­li­nen kon­tak­ti­ver­kos­to, joten voit­te olla var­ma, että kar­toi­tam­me kaik­ki mah­dol­li­suu­det paras­ta vaih­toeh­toa etsies­säm­me. Mei­dän teh­tä­väm­me on seu­ra­ta mark­ki­noi­den kehi­tys­tä ja var­mis­taa, että asiak­kaam­me ovat sel­vil­lä kai­kis­ta vaih­toeh­dois­ta.

Mik­si vali­ta Finn­risk Oy luot­to­va­kuu­tus­mekla­rik­sen­ne?

  • Hen­ki­lö­koh­tai­nen asia­kas­pal­ve­lu on into­hi­mom­me.
  • Etsim­me mark­ki­noil­ta juu­ri tei­dän yri­tyk­sel­len­ne par­hai­ten sopi­van vakuu­tus­rat­kai­sun, niin hin­nan kuin tur­van­kin puo­les­ta.
  • Var­mis­tam­me, että vakuu­tus­so­pi­muk­sen­ne ehdot ovat mah­dol­li­sim­man yksin­ker­tai­set ja sel­vät.
  • Tar­joam­me nopean avun mah­dol­li­sis­sa vahin­ko­ta­pauk­sis­sa.
  • Hoi­dam­me halu­tes­san­ne kor­vaus­neu­vot­te­lut vakuu­tus­yh­tiön kans­sa puo­les­tan­ne.
  • Val­vom­me vakuu­tus­yh­tiön­ne toi­min­taa ja rapor­toim­me sään­nöl­li­ses­ti vakuu­tuk­sen­ne kehi­tyk­ses­tä (vakuu­tus­tur­va, limii­tit, uudis­tus­vaih­toeh­dot jne.)
  • Infor­moim­me luot­to­va­kuu­tus­mark­ki­noi­den kehi­tyk­ses­tä ja uusis­ta tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta.

Takaus­va­kuu­tus

Vakuu­tus­yh­tiön myön­tä­mä takaus­va­kuu­tus on hyvä vaih­toeh­to pank­ki­ta­kauk­sel­le. Suo­mes­sa toi­mii usei­ta takauk­siin eri­kois­tu­nei­ta vakuu­tus­yh­tiöi­tä. Finn­risk Oy tun­tee nämä toi­mi­jat hyvin ja lisäk­si meil­lä on yhteyk­siä tun­net­tui­hin kan­sain­vä­li­siin takaus­va­kuut­ta­jiin, jot­ka voi­vat täy­den­tää tai kor­va­ta koti­mais­ten toi­mi­joi­den takaus­li­miit­te­jä.

Mik­si vali­ta Finn­risk Oy takaus­va­kuu­tus­mekla­rik­sen­ne?

  • Tar­joam­me hyvät val­miit kon­tak­tit Suo­men takaus­va­kuu­tus­mark­ki­noil­le käyt­töön­ne.
  • Kan­sain­vä­lis­ten kon­tak­tiem­me avul­la voim­me hank­kia kan­sain­vä­li­sil­tä mark­ki­noil­ta takaus­li­miit­te­jä koti­mais­ten lisäk­si tai tilal­le.
  • Infor­moim­me takaus­va­kuu­tus­mark­ki­noi­den kehi­tyk­ses­tä ja uusis­ta tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta.