Luot­to­va­kuu­tus

Luot­to­va­kuu­tus, rat­kai­su yri­tys­ten väli­seen kau­pan­käyn­tiin?

 • Onko yri­tyk­se­si kär­si­nyt luot­to­tap­pio­ta?
 • Onko yri­tyk­se­si asia­kas ajau­tu­nut mak­su­ky­vyt­tö­mäk­si?
 • Voi­ko avai­na­siak­kaa­si kon­kurs­si vaa­ran­taa yri­tyk­se­si tule­vai­suu­den?
 • Myy­kö yri­tyk­se­si sään­nöl­li­ses­ti uusil­le asiakkaille/uusille mark­ki­noil­le?
 • Tar­vit­set­ko apua asiak­kai­de­si talou­del­li­sen tilan ana­ly­soin­tiin?
 • Haluat­ko kehit­tää yri­tyk­se­si kas­sa­vir­taa?

Jos vas­ta­sit yhteen­kin kysy­myk­seen myön­tä­väs­ti, luot­to­va­kuu­tuk­ses­ta voi olla hyö­tyä yri­tyk­sel­le­si.

Luot­to­va­kuu­tus on nyky­ai­kai­nen proak­tii­vi­nen työ­ka­lu, joka aut­taa suo­jaa­maan yhtä yri­tyk­se­si suu­rim­mis­ta omai­suuse­ris­tä – myyn­ti­saa­ta­via. Luot­to­va­kuu­tus suo­jaa tulos­ta­si ja kas­sa­vir­taa­si yllät­tä­vien luot­to­tap­pioi­den ja asiak­kai­den kon­kurs­sien aiheut­ta­mil­ta mene­tyk­sil­tä. Vakuu­tus kat­taa tyy­pil­li­ses­ti asiak­kai­den mak­su­ky­vyt­tö­myy­den tai mak­su­ha­lut­to­muu­den aikaan­saa­mat myyn­ti­saa­ta­vien mene­tyk­set. Vakuu­tuk­sel­la voi­daan kat­taa sekä koti­maan saa­ta­via että vien­ti­saa­ta­via. Ulko­maan kau­pas­sa halu­taan usein myös suo­jaa poliit­tis­ten ris­kien varal­ta.

Luot­to­va­kuu­tus aut­taa yri­tys­tä­si monel­la taval­la:

 • Se tar­jo­aa kus­tan­nus­te­hok­kaan suo­jan asiak­kait­te­si yllät­tä­vien mak­su­häi­riöi­den varal­ta.
 • Se tar­jo­aa pää­syn ajan­ta­sai­seen yksi­tyis­koh­tai­seen infor­maa­tioon asiak­kait­te­si talou­del­li­ses­ta tilas­ta sekä yleis­tä mark­ki­na­tie­toa eri mais­ta.
 • Se tar­jo­aa ennak­ko­va­roi­tuk­sen, mikä­li asiak­kaa­si on vai­keuk­sis­sa.
 • Se täy­den­tää yri­tyk­se­si luo­ton­val­von­nan pro­ses­se­ja sekä kan­nus­taa hyvän luo­ton­hal­lin­nan käy­tän­töi­hin.
 • Se antaa sinul­le var­muut­ta kas­vat­taa myyn­tiä luot­to­kel­poi­sil­le asiak­kail­le­si.
 • Nopeat kor­vauk­set var­mis­ta­vat, ettei luot­to­tap­pio pää­se vaa­ran­ta­maan yri­tyk­se­si kas­sa­vir­taa vahin­ko­ti­lan­tees­sa.
 • Luot­to­va­kuut­ta­jat tar­joa­vat nyky­ään myös kan­sain­vä­lis­tä perin­tä­pal­ve­lua ja vakuu­tus voi kor­va­ta osan näis­tä kuluis­ta.
 • Monet rahoit­ta­jat suh­tau­tu­vat posi­tii­vi­ses­ti, jos myyn­ti­saa­ta­va­si on suo­jat­tu luot­to­va­kuu­tuk­sel­la.

Jos asiak­kaa­si ei mak­sa, niin luot­to­va­kuu­tus var­mis­taa, ettei yri­tyk­se­si kas­sa­vir­ta vaa­ran­nu. Vakuu­tus­kor­vaus on tie­tys­ti olen­nai­nen osa luot­to­va­kuut­ta­mis­ta, mut­ta se ei ole ainoas­taan ris­kin siir­tä­mis­tä vakuu­tus­yh­tiön kan­net­ta­vak­si.

Monet isot kan­sain­vä­li­set yri­tyk­set käyt­tä­vät jo tänä päi­vä­nä luot­to­va­kuu­tus­ta, mut­ta sii­tä on tule­mas­sa tär­keä osa myös PK-yri­tys­ten luot­to­ris­kien hal­lin­taa. Vakuu­tus­yh­tiöi­den tar­joa­mat tie­to­pal­ve­lut ja perin­tä hel­pot­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti yri­tys­ten luo­ton­hal­lin­nan pro­ses­se­ja ja työ­taak­kaa. Tänä päi­vä­nä yri­tys­ten väli­set riip­pu­vuu­det ja ali­han­kin­ta­suh­teet ovat niin laa­jo­ja ja tiuk­ko­ja, että omien asiak­kai­den tun­te­mi­nen ei enää rii­tä, vaan pitäi­si tun­tea myös hei­dän asiak­kaan­sa ja tava­ran­toi­mit­ta­jan­sa, jot­ta voi­si enna­koi­da mah­dol­li­set ongel­mat. Kaik­kiin yllä­tyk­siin ei pys­ty yksin­ker­tai­ses­ti varau­tu­maan.

Suo­ma­lai­set teol­li­suus­yri­tyk­set, eri­tyi­ses­ti met­sä­teol­li­suus­yri­tyk­set, ovat käyt­tä­neet luot­to­va­kuu­tus­ta jo vuo­si­kym­me­niä. Tänä päi­vä­nä myös pal­ve­lua­lan yri­tyk­set osta­vat luot­to­va­kuu­tuk­sia. Lähes kaik­kien toi­mia­lo­jen yri­tyk­set, jot­ka käy­vät kaup­paa luo­tol­la tois­ten yri­tys­ten kans­sa, voi­vat käyt­tää luot­to­va­kuu­tus­ta.