Luot­to- ja takaus­va­kuu­tuk­sien sekä poliit­ti­sen ris­kin vakuu­tuk­sien asian­tun­ti­ja

Pal­ve­lum­meOta yhteyt­tä
Finn­risk Oy on ainoa Suo­mes­sa toi­mi­va vakuu­tus­mekla­riy­ri­tys, joka on eri­kois­tu­nut luot­to- ja takaus­va­kuu­tuk­siin sekä poliit­ti­sen ris­kin vakuu­tuk­siin.

Yri­tys­ten välis­ten myyn­ti­saa­ta­vien vakuut­ta­mi­nen, nii­hin liit­ty­vien luot­to­ris­kien mini­moi­mi­nen sekä yri­tys­ten luo­ton­hal­lin­nan kehit­tä­mi­nen ovat yri­tyk­sem­me eri­tyis­osaa­mis­ta. Lisäk­si raken­nam­me raken­nus­yri­tyk­sil­le ja muil­le takauk­sia käyt­tä­vil­le yri­tyk­sil­le takaus­va­kuu­tus­li­miit­te­jä Suo­mes­ta ja kan­sain­vä­li­sil­tä mark­ki­noil­ta.

Finn­risk Oy:n asiak­kai­ta ovat Suo­mes­sa toi­mi­vat yri­tyk­set, jot­ka käy­vät kaup­paa tois­ten yri­tys­ten kans­sa joko Suo­mes­sa tai ympä­ri maa­pal­loa. Finn­risk Oy tun­tee pai­kal­li­set olo­suh­teet ja eri­tyis­piir­teet ja pys­tyy sik­si aut­ta­maan par­hai­ten asia­kas­yri­tyk­si­ään käy­mään kaup­paa ja kas­va­maan tur­val­li­ses­ti.

Finn­risk Oy toi­mii yhteis­työs­sä poh­jois­mai­sen Söder­berg & Part­ners ‑kon­ser­nin kans­sa. Söder­berg & Part­ners on Poh­jois­mai­den joh­ta­va yksi­tyi­nen ja riip­pu­ma­ton vakuu­tus­ten välit­tä­jä, jol­la on yli 70 toi­mi­pis­tet­tä ja 1.800 työn­te­ki­jää.

 

Ajan­koh­tais­ta

Pk-yri­­tyk­­sen haas­teet vien­ti­mark­ki­noil­la

Suo­ma­lai­set Pk-yri­tyk­set koh­taa­vat tiuk­kaa kil­pai­lua läh­ties­sään etsi­mään kas­vua kan­sain­vä­li­sil­tä vien­ti­mark­ki­noil­ta. Kaik­ki saa­ta­vil­la ole­vat kei­not kan­nat­taa käyt­tää kaup­po­jen saa­mi­sek­si kotiin, mut­ta ovat­ko kaik­ki kei­not käy­tös­sä? Miten saa­da aikaan vien­tiä, mut­ta…

lue lisää